Regulamin korzystania z usług Kliniki Urody Villa Dermatica w Krakowie

Postanowienia ogólne
§ 1

 1.  Regulamin określa zasady korzystania z oferty usług świadczonych, wprowadzonej przez Villa Dermatica.
 2.  Klienci Kliniki Villa Dermatica przed rozpoczęciem korzystania z usług zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 3.  Szczegółowy zakres usług wykonywanych w Klinice Villa Dermatica znajduje się na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.villadermatica.pl
 4.  Oferta Kliniki Villa Dermatica przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 18 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie oraz osoby mające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą skorzystać z usług Klinki Villa Dermatica wyłącznie w przypadku wyrażenia na to zgody, w formie pisemnej, przez rodzica bądź przedstawiciela ustawowego, który ponosi odpowiedzialność wynikająca z faktu wyrażenia takiej zgody.
 5.  Skorzystanie z oferty usług świadczonych przez Klinikę Villa Dermatica poczytuje się za akceptację Regulaminu i zobowiązanie Klienta do jego przestrzegania.
 6.  Niezastosowanie się przez Klienta do postanowień Regulaminu, w szczególności podanie nieprawdziwych informacji lub wprowadzenie w błąd, co do stanu zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania zabiegów, zwalnia Klinikę Villa Dermatica z odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zatajenia bądź podania nieprawdziwych informacji, dotyczących stanu zdrowia Klienta.

§ 2

 1.  Klinika Villa Dermatica prowadzi działalność zgodnie z wszelkimi wymaganiami higienicznymi i sanitarnymi, przewidzianymi przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 2.  Usługi świadczone w Klinice Villa Dermatica wykonywane są przez profesjonalny, odpowiednio wykwalifikowany personel, przy użyciu urządzeń oraz środków najwyższej jakości, dopuszczonych do użytku zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Terminy i rezerwacja wizyt
§ 3

 1. Klinika Villa Dermatica  świadczy usługi od poniedziałku w godzinach 10:00 – 20:00, od wtorku do piątku w godzinach 9:00-20:00 oraz w soboty 9:00-16:00.
 2.  W szczególnych przypadkach istnieje możliwość realizacji usługi w innych godzinach, po wcześniejszym ich ustaleniu i dokonaniu rezerwacji terminu w sposób przedstawiony w pkt 4 niniejszego paragrafu.
 3.  Usługi wykonywane są w terminach indywidualnie ustalonych z Klientem, na podstawie dokonanej rezerwacji wizyty w Klinice Villa Dermatica.
 4.  Rezerwacji wizyty można dokonać osobiście w recepcji Kliniki Villa Dermatica, telefoniczne, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez portal  https://booksy.com/pl-pl/106196_villa-dermatica_inni_8820_krakow
 5.  Odwołanie rezerwacji wizyty może nastąpić bezkosztowo, w okresie na 24 godziny przed dniem ustalonej wizyty. W tym celu Klient powinien poinformować Klinikę Villa Dermatica o odwołaniu rezerwacji drogą telefoniczną, SMS-em lub drogą mailową. Odwołanie rezerwacji drogą telefoniczną jest skuteczne tylko w przypadku odebrania połączenia przez pracownika gabinetu pod numerem telefonu: 797-725-434. W przypadku braku możliwości realizacji połączenia telefonicznego lub SMS należy przesłać wiadomość e-mail na adres: recepcja@villadermatica.pl, zawierającą informację o odwołaniu wizyty.
 6.  W przypadku braku odwołania zarezerwowanego terminu zabiegu w ramach pakietu, przed upływem 24 godzin przed zabiegiem, zabieg ten uznaje się za wykonany.

§ 4

 1.  Pierwszeństwo w wykonaniu usługi mają Klienci, którzy dokonali rezerwacji wizyty.
 2.  Klient, który dokonał rezerwacji wizyty, zobowiązany jest przybyć do Kliniki Villa Dermatica najpóźniej na 10 min przed uzgodnioną godziną, w celu wypełnienia koniecznej dokumentacji oraz należytego przygotowania się do zabiegu.
 3.  W przypadku spóźnienia Klienta, może nastąpić konieczność skrócenia zabiegu.
 4.  Skrócenie zabiegu, o którym mowa powyżej, będzie dotyczyć jedynie skrócenia czasu wykonania etapów zabiegowych, przy zachowaniu wszystkich etapów wchodzących w skład danego zabiegu.
 5.  Opóźnienie wykonywania zabiegu, z przyczyn leżących po stronie Klinki Villa Dermatica nie powoduje skrócenia czasu wykonywania zabiegu ani jego poszczególnych etapów.
 6.  Klinika Villa Dermatica zastrzega sobie prawo do odwołania zabiegu, z jednoczesną zmianą terminu rezerwacji lub możliwością umówienia nowego terminu w późniejszym okresie, o czym Klienci zostaną poinformowani w możliwie najwcześniejszym terminie.
 7.  W przypadku odwołania zabiegu przez Klinikę Villa Dermatica, Klient może wybrać dogodny dla siebie, najbliższy wolny termin zabiegu. Jeżeli zmiana terminu dotyczy zabiegu w ramach pakietu, wówczas termin ważności pakietu wydłuża się o okres pomiędzy odwołanym zabiegiem a wyznaczonym nowym terminem zabiegu.

Ceny i zasady płatności
§ 5

 1.  Ceny usług ustalone są w cenniku dostępnym w recepcji Kliniki Villa Dermatica oraz na stronie www.villadermatica.pl i wyrażone są w złotych polskich (PLN).
 2.  Przed rozpoczęciem realizacji usługi Klient informowany jest o jej kosztach.
 3.  Klient ma prawo do skorzystania ofert promocyjnych przygotowanych przez Klinikę Villa Dermatica, w okresie obowiązywania danej promocji lub oferty rabatowej. Informacje o aktualnych promocjach oraz ofertach rabatowych znajdują się na stronie internetowej: www.villadermatica.com.pl oraz w recepcji Kliniki Villa Dermatica.
 4.  Udzielone Klientowi rabaty, zniżki, promocje i vouchery nie sumują się.
 5.  W przypadku zakupu pakietu usług, cena pakietu ustalona jest całościowo za wykonanie wszystkich usług objętych pakietem i jest niepodzielna. Nie ma możliwości wyłączenia usług z danego pakietu, zmiany ich zakresu lub obniżenia ceny za poszczególne z nich.
 6.  Ważność pakietu wynosi 6 miesięcy. Termin ten jest liczony od dnia, w którym pakiet został wykupiony, chyba że warunki wprowadzonej promocji stanowią inaczej lub specyfika zabiegów wymaga innego okresu ich wykonania.
 7.  Usługi / Pakiety/Bony zakupione w Villa Dermatica nie podlegają zwrotowi oraz wymianie na gotówkę.
 8.  Zapłata za usługi może nastąpić w formie gotówkowej, za pośrednictwem karty płatniczej w Klinice Villa Dermatica lub w przypadku przedpłaty, przelewem na rachunek bankowy Kliniki Villa Dermatica o numerze 49 8799 0001 0000 0005 3631 0001

§ 6

 1. Klienci, którzy dwukrotnie nie odwołają rezerwacji wizyty w terminie wskazanym w § 4 lub nie stawią się w zaplanowanym terminie wykonania usługi, w celu umówienia i wykonania kolejnego zabiegu zobowiązani są do uiszczenia zadatku w wysokości 30% kwoty zabiegu.
 2. Kwota zadatku, o którym mowa w pkt 1 zostanie zaliczona na poczet ceny za wykonanie usługi.
 3.  W przypadku niestawienia się Klienta w umówionym terminie zadatek, o którym mowa w pkt 2 powyżej przepada na rzecz Kliniki Villa Dermatica.

Bezpieczeństwo i zasady wykonywania usług
§ 7

 1.  Przed przystąpieniem do wykonania usługi Klient zaznajamiany jest z przeciwwskazaniami zdrowotnymi oraz ewentualnymi wskazaniami do danego zabiegu.
 2.  Klienci, przed przystąpieniem do wykonywania zabiegu, zobowiązani są do złożenia oświadczenia o swoim stanie zdrowia oraz braku przeciwwskazań do wykonania usługi. W szczególności, Klienci są każdorazowo zobowiązani do poinformowania o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach, wkładkach domacicznych, chorobach wirusowych i bakteryjnych, chorobach tarczycy, przyjmowanych antybiotykach oraz niedawnej ekstrakcji zęba.
 3.  Klienci zobowiązani są (powinni) poinformować pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania usługi.
 4.  W razie wątpliwości, co do bezpieczeństwa wykonania zabiegu, osoba wykonująca zabieg ma prawo odmówić jego przeprowadzenia lub przerwać jego wykonywanie.

§ 8

 1.  Na terenie Kliniki Villa Dermatica obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, używania papierosów elektronicznych lub innych tego typu urządzeń emitujących dym, zapach lub parę wodną oraz całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych i wszelkiego rodzaju środków odurzających.
 2.  W celu prawidłowej i komfortowej realizacji usług uprasza się Klientów o zachowanie ciszy na terenie Klinice Villa Dermatica .
 3.  Podczas wykonywania zabiegu lub prowadzenia konsultacji medycznej, obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych, z wyłączeniem sytuacji losowych.
 4.  Klient przed rozpoczęciem zabiegu powinien zdjąć całą biżuterię i pozostawić je w miejscu wyznaczonym. Klinika Villa Dermatica nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe zabezpieczenie lub utratę przedmiotów przez Klienta.
 5.  Klient zobowiązany jest pozostawić osobiste rzeczy oraz wierzchnie ubrania w miejscu wyznaczonym. Klinika Villa Dermatica nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione poza wyznaczonym miejscem.
 6.  Klient ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za wszelkie szkody, w tym uszkodzenie bądź zniszczenie wyposażenia Kliniki Villa Dermatica, dokonane przez niego lub osoby pozostające pod jego opieką (dzieci).

Odpowiedzialność i reklamacje
§ 9

 1.  Klinika Villa Dermatica nie ponosi odpowiedzialności za niezadowolenie Klienta spowodowane efektem końcowym zabiegu, wynikające z subiektywnych odczuć Klienta, jeśli zabieg został wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką i obowiązującymi standardami.
 2.  Wszelkie reklamacje dotyczące usług oferowanych przez Klinikę Villa Dermatica należy składać na adres: recepcja@villadermatica.pl
 3.  Przy składaniu oświadczenia reklamacyjnego konieczne jest okazanie dowodu zakupu usługi/towaru w postaci oryginału paragonu fiskalnego lub innego dowodu zapłaty za usługi (potwierdzenie przelewu, wydruk za płatność kartą).
 4.  Rozpatrzenie reklamacji odbywa się w okresie 14 dni od daty wpływu reklamacji do Kliniki Villa Dermatica.
 5.  Po rozpatrzeniu reklamacji Klient jest zobowiązany do podpisania protokołu reklamacyjnego w Klinice Villa Dermatica.
 6.  W przypadku braku zgody Klienta na podpisanie protokołu reklamacyjnego, pracownik Kliniki Villa Dermatica sporządzi odpowiednią notatkę na protokole reklamacyjnym.

Postanowienia końcowe
§ 10

 1.  Klient, w każdym czasie, ma prawo wglądu do treści Regulaminu, cennika usług i certyfikatów uzyskanych przez Klinikę Villa Dermatica i jej personel.
 2.  Klinika Villa Dermatica zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w Regulaminie. Każda zmiana Regulaminu zostanie opublikowana na stronie internetowej Kliniki Villa Dermatica oraz możliwa jest do wglądu w recepcji Kliniki Villa Dermatica.
 3.  Wszelkie sprawy nieuwzględnione w Regulaminie, rozpatrywane będą z zamiarem osiągnięcia kompromisu i porozumienia satysfakcjonującego obie strony tj. Klientów i Klinikę Villa Dermatica.
 4.  W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.